Plzeňský kraj - turistů ráj (turistický portál Plzeňského kraje) 
JaroLétoPodzimZima

Jak se chovat v NP

Jak se chovat v NP

Na celém území Národního parku Šumava je zakázáno

1. tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,

2. vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní

komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody,

3. pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce mimo      místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody,

4. provozovat vodní sporty mimo místa vyhrazená návštěvním řádem národního parku,

5. provozovat horolezectví a létání na padácích a závěsných kluzácích,

6. jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená návštěvním řádem

národního parku,

7. sbírat rostliny kromě lesních plodů či odchytávat živočichy, není-li stanoveno jinak v tomto

zákoně, bližších ochranných podmínkách či návštěvním řádu národního parku,

8. pořádat vyhlídkové lety motorovými vzdušnými dopravními prostředky,

9. na území první zóny národního parku vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem

orgánu ochrany přírody.

Porušením těchto zákazů se fyzická osoba dopouští přestupku, za který jí může být uložena pokuta až

do výše 100.000,- Kč, právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti pokuta

až do výše 2 000.000,- Kč.

 

Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody

a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát

pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.

V lesích je zakázáno

1. rušit klid a ticho,

2. vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,

3. vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,

4. jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních mimo lesní cesty a vyznačené trasy,

5. odhazovat hořící nebo doutnající předměty,

6. odhazovat odpady a odpadky,

7. kouřit.

Porušením těchto zákazů se fyzická osoba dopouští přestupku, za který jí může být uložena pokuta.

Za přestupek podle bodu 1. až 4. může být uložena pokuta až do výše 5.000,- Kč a podle bodu 5. až

7. do výše 15.000,- Kč.

Je zakázáno

1. nechat domácí zvířata volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího,

2. plašit zvěř jakýmkoli způsobem, zejména při hnízdění a kladení mláďat.

Naposledy upravil: Beránek Filip (13.04.2010)

 


 

Specifikujte cíle:

Mapa okresů

TachovDomažliceKlatovyRokycanyPlzeň-severPlzeň-jihPlzeň-město

Název 

Okres 

Typ