• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Super User

Super User

středa, 30 květen 2018 11:20

Sládek

UŽIJTE SI PLZEŇSKO JAKO SLÁDEK

Sladovna, hvozd, varna, spilka, ležácký sklep … Znalci jistě poznají, že je řeč o pivovaru. A objednáte-li si s přáteli „plzeň“, vědí už úplně všichni. Nechte se však nalákat i na Plzeň skutečnou , kterou díky originálnímu spodně kvašenému ležáku znají lidé všech kontinentů.

Vezměte běžky, lyže, prkno, brusle, sáňky a jedeme! Co vás čeká v zimě v Plzeňském kraji? Parádní lyžovačky na šumavských svazích, běžecké lyžování v upravených stopách procházejících úchvatnou krajinou, snowboarding, skitouring, výlety na sněžnicích apod.

středa, 30 květen 2018 10:55

Pivovarské muzeum, Plzeň

Plzeňské Pivovarské muzeum se nachází v historickém jádru města v původním právovárečném domě z 15. století, který dýchá atmosférou středověku a vypráví příběh piva od dávných dob do současnosti.

pondělí, 30 duben 2018 10:20

Městská opevnění

Historické opevnění Stříbra chránilo ojediněle město i předměstí


Díky své terénní konfiguraci náleží Stříbro k nejmalebnějším západočeským městům a navíc
oplývá řadou památek. K nejvýznamnějším ukázkám středověké městské fortifikace
v Plzeňském kraji patří stříbrské opevnění. Hradby, které obklopují samotné městské jádro,
jsou po přestavbách ze 14. a 15. století. Jejich zbytky jsou zachovány v parku a na jižní straně
města. Opevnění tzv. Nového města, které vzniklo ohrazením jižního a západního předměstí v
průběhu 16. stol., se zachovalo o poznání lépe. Jeho nejvýznamnějším pozůstatkem je brána s
mostem vystavěná v letech 1555 – 1560 (viz samostatné heslo v technických památkách).
Vstup do Nového města, zpřístupňovala od východu tzv. Koubkova branka, vystavěná na
náklady mlynáře Koubka v roce 1574. Její patrová stavba je vystavěna na obdélném půdorysu
a prolomena branou s pískovcovými ostěními. Z vnější strany vystupuje dřevěná pavlač
nesená krakorci. Dalším výrazným zbytkem předměstského opevnění je mohutná tzv.
Husitská bašta. Válcová bašta nedaleko starého hřbitova byla kolem r. 1705 přestavěna na
obytný objekt. Mezi památky této kategorie je počítána také tzv. Židovská branka v
jihovýchodní části města. Jedná se o prostou valeně klenutou branku z 2. poloviny 18. století,
která zpřístupňovala židovské ghetto. S opevněním, které jako ve Stříbře chránilo vlastní
město i předměstí, se u českých měst setkáváme jen výjimečně.

Starobylé a netradiční opevnění Tachova

K významným památkám, které dodnes město Tachov charakterizují, patří městské hradby a
věže. Tvoří neodmyslitelnou siluetu jeho historického jádra. Opusťte ale vžité představy o
hradbách doplněných dřevěnými ochozy propojenými se zastřešenými věžemi. Tachovské
hradby totiž zřejmě žádné ochozy neměly. Obdobná opevnění se nalézají na severu Německa
v Braniborsku! Fortifikace oproštěná od doplňujících dřevěných konstrukcí měla řadu
předností. Zcela odpadla nákladná údržba a obnova dřevěných částí opevnění a na minimum
byla snížena i zápalnost obranných konstrukcí. Především ale bylo možné toto opevnění
bránit s poměrně malým počtem obránců, protože mělo hustě vybudované věže. Přesné
datování tachovských hradeb je zatím předmětem diskuze. Nejnovějším stavebně historickým
rozborem jsou datovány do období již kolem r. 1300. Historické prameny se o městském
opevnění zmiňují jen okrajově, poprvé až v roce 1558. Opevnění svoji funkci ještě v období
třicetileté války, aniž by bylo výrazněji upravováno. V průběhu 19. století byly odstraněny
některé části hradeb a hlavně tři hlavní brány, zanikl i příkop okolo nich. Přesto jsou jejich
pozůstatky impozantní. Nepravidelný kruhový půdorys středověkého Tachova uzavírala
nejméně 8 - 10 m vysoká a 140 - 150 cm silná okružní hradba s 26 věžemi. Dodnes
napočteme celkem 21 zachovalých věží, případně jejich viditelných fragmentů. Věže
dosahující nadzemní výšky 11 - 14 m jsou směrem do města otevřené. Jejich poslední patro
věží tvořila předprsní zídka prolomená otvory střílen. Každá z věží byla samostatně
přístupným obranným prvkem. Spojení mezi nimi zajišťovala úzká ulička vedená při
hradbách po celém obvodu města. Zbytky tohoto koridoru širokého 2 - 4,5 m jsou dodnes na
západní straně patrné.

Klatovy dosud obklopují hradby

 

 

Pěkným příklade dosud zčásti zachovalého městského opevnění je v Klatovech. Jsou součástí
parkové úpravy a přímo vybízejí k procházce. Opevnění města Klatov je většinou datováno
do období těsně po založení města, nověji do počátku 14. století. Vývoj opevnění byl velice
složitý a jeho zdokonalování i opravy po častých požárech probíhaly až do 1. poloviny 18.
století. V 19. století zanikly městské brány. Zbytky klatovského opevnění se dají nejlépe
sledovat na východní straně, kde jsou poměrně dobře dochovány oba pásy hradeb.
Z dosud zachovaných bašt stojí za zmínku okrouhlá věž, vystavěná kdysi v jihovýchodním
nároží vnitřní hradby. Spodní část zdiva okrouhlé věže se rozšiřuje v mohutný skarp, šikminu
v síle 130 - 150 cm, která obepíná celou věž. Toto rozšíření, které mělo zabránit podkopání
věže obléhateli a zamezit jim přístup k patě zdiva, je v Čechách poměrně vzácné a známe je
spíše z francouzské pevnostní architektury. Severně odtud v sadech stojí další z dobře
zachovalých věží, které výrazně převyšovaly vnitřní městskou hradbu. Jen malý kousek od ní,
za nově prolomeným průchodem, stojí spodní část mohutné čtvercové věže, dnes využívané
jako čajovna. V těchto místech je nejlépe zachován prostor vnitřního příkopu, proměněný v
park, i vnější hradba. Svým štíhlým konickým tvarem je velice pozoruhodná a pověstmi
opředená bašta nazývaná Okrouhlice. Na severozápadní straně je zachován pás vnější městské
hradby s půlkruhovými baštami. Na západní a jižní straně města přežívají jen zbytky hradeb a
bašt, patrné na dvorcích městské zástavby. Při jihovýchodní hraně opevnění v prostoru za
bývalým dominikánským klášterem stojí jedna z nemnoha dochovaných hranolových věží.

Černá věž
Z ochozu věže, který je v letní sezóně po 226 schodech přístupný veřejnosti, se
otevírá překrásný pohled na bezprostřední okolí města a pohoří české i bavorské Šumavy. Při
troše štěstí je možné spatřit i Alpy. Kde. No přece ze slavné Černé věže v Klatovech. K její
stavbě přikročila městská rada r. 1547. Věž, opatřena hlásným, měla zvýšit bezpečnost města
proti častým požárům a zároveň vytvořit centrální bod městské fortifikace, z něhož bylo
možné přehlédnout a ovládat celé město. Nová, zdaleka viditelná dominanta měla městu,
které se tehdy počítalo k nejbohatším na českém západě, dodat patřičné okázalosti a
symbolizovat jeho moc a bohatství. Dokončení smělého podniku se kvůli finančním potížím
prodloužilo nakonec na 10 let. Pro staveniště věže a s ní budované radnice byly použity
stavební parcely tří vykoupených měšťanských domů, které stály v ideální poloze na
nejvyšším místě náměstí. Černá věž se svým 3 m silným zdivem je fortelným zednickým
dílem v tom nejlepším slova smyslu a je jisté, že přetrvá ještě několik staletí.

Městská věž v Domažlicích je středoevropským unikátem
Šikmá domažlická věž přiláká k návštěvě tisíce zvědavých turistů. Z jejího přístupného
ochozu se rozprostírá překrásný rozhled po městě i jeho okolí. Naproti tomu motivy z branské
uličky patří k nejoblíbenějším domažlickým námětům malířů a fotografů a perfektně
zachovaná Dolní brána patří mezi symboly starobylého města. Tak dnes můžeme obdivovat
domažlické městské středověké opevnění. Výstavba hradeb byla zahájena patrně současně s
vysazením města. Výslovně jsou městské hradby v Domažlicích uváděny již v roce 1287 a na
konci 13. století byla impozantní městská pevnost dokončena. Ze samotných hradeb už se
toho moc do dnešních časů nezachovalo. Jiné významné objekty opevnění však stojí.
Důležitou funkci strážní hlásky plnila městská věž, symbol Domažlic, která byla později
připojena ke kostelní stavbě. Většinou je považována za věž kostelní, vybudovanou jako

součást raně gotického chrámu. Druhý kostel s válcovou věži, vystupující svým půdorysem z
nároží svatyně, bychom v Čechách ale mamě hledali. Je zcela zřejmé, že zde byly spojeny v
jeden celek stavby, s jejichž spojením se původně nepočítalo. Věž, snad postavená v roce
1545, nemá ve střední Evropě analogie. Zároveň je vystavěná na mělkých základech, a tak je
z kolmé osy vychýlena o 60 cm. Nejpozoruhodnější a dosud dobře zachovanou stavbou
městského opevnění je Dolní, dříve též Pražská brána, vysoká 20 metrů. Její stavba je
výsledkem jediné raně gotické fáze, která po staletí zůstala ušetřena výraznějších úprav.
Všimneme si bohatě profilovaného vnějšího portálu, který je vertikálně proťat širokým
zářezem, ve kterém se pohyboval hřeben uzavírající bránu. Dalším objektem je zachovalá
malebná branka, která sloužila pouze vnitřnímu provozu města a spojení s Bezděkovským
předměstím.

Středověké opevnění Rabštejna
Při návštěvě údajně nejmenšího evropského městečka si můžeme povšimnout i pozůstatků
zdejšího středověkého opevnění, které navazovalo na zdejší v Čechách unikátní dvojhrad.
Opevnění bylo vystavěné v 2. polovině 14. století Pluhy z Rabštejna. Dnes se z městského
opevnění, jehož obvodová hradba s baštami podle Vogtovy veduty z r. 1712 obklopovala
město, se zachovala zřícenina předbraní půlkruhovitě vypjatého směrem k přístupu, které bylo
součástí Dolní brány mající podobu průjezdní hranolové věže. Ze samotné pobořené Dolní
brány je zachována komorová střílna ve výšce 1. patra.

Druhá nejstarší městská brána v ČR
Druhou nejstarší městskou bránu v České republice najdeme v Horažďovicích. Nazývá se
Pražská brána nebo také Veliká či Červená a patří rozhodně k těm nejzajímavějším v
Čechách. Brána vznikla jako gotická ve druhé polovině 13. století. Přestavěna byla ve 14.
století, avšak k jejímu zvýšení nebo novostavbě horní části došlo až v průběhu 15. století.
Vnitřní brána byla doplněna před braním, v čele brány byl pravděpodobně ve čtyřicátých
letech 15. století zbudován mohutný barbakán. Ten byl zbořen v roce 1837. Město samotné
bylo opevněno již na konci 13. století. Hradební linie po svém obvodu obsahovala dvě brány a
fortnu, později byla doplněna další branou. Hradební pás byl dlouhý zhruba 1,3 km, po
pozdějším zpevnění měly hradby celkem 12 bašt. Dodnes jsou zachovány hradební zdi na
východní straně strana s poloválcovou věží, v severovýchodním ohybu pak dvojboce
uzavřená bašta, na jižní straně výpadní branka k řece Otavě. A nesmíme zapomenout i na
malebné ruiny spodní části Prachatické brány se zachovalými hrotitými portály.

Rokycany mají překvapivě zachovalé pozůstatky středověkého opevnění
Turisty neprávem opomíjené město Rokycany ve skutečnosti skrývá ve svém historickém
středu řadu památek. Patří mezi ně i výrazné pozůstatky někdejšího městského opevnění po
obvodu středověkého jádra města, a sice úseky hradební zdi na západě, severu a východě, dvě
polokruhem vyklenuté bašty situované na západní straně jádra a také pozůstatky tzv. Pražské
brány a vedlejší okrouhlé bašty. Jedním z markantnějších pozůstatků bran městského
opevnění je tzv. Branka, nacházející se na severní straně středověkého jádra lokality. Původně
šlo zřejmě o výpadní branku z opevněného kostelního areálu a pozdějšího městského hradu. V
sousedství kostela Panny Marie Sněžné lze jako součást domu spatřit tzv. fortnu. Dochované

úseky hlavní hradby, před níž probíhal příkop a val, jsou asi 5 m vysoké a přibližně 130 cm
silné. Je zachována především na severozápadní straně historického jádra.

Městské opevnění v Sušici
Návštěvník města jistě nepřehlédne část středověkých hradeb za budovou muzea. Není ta
však jejich jediný pozůstatek. Město Sušice mělo opevnění, skládající se ze dvou pásů hradeb.
První – vnitřní – hradby, dovolil městu postavit král Jan Lucemburský v roce 1322. Hradba
byla 120 cm silná a až 7 metrů vysoká, opatřená cimbuřím. Její fragmenty se uchovaly okolo
celého městského jádra, s výjimkou jižní strany. Žádná z bran se nedochovala, zbořeny byly v
polovině 19. století. Dochovala se ale výrazná fortna na východě, vedoucí k řece. Druhý pás
hradeb byl přistavěn za krále Vladislava Jagellonského ve vzdálenosti 27 až 40 m před vnitřní
hradbou. Tato hradba se zachovala především ve zdech domků, které k ní byly přistavěny.
Bašta této hradby se dochovala u starého židovského hřbitova nad potokem Roušarkou.

Ukryté městské opevnění Plzně
Historické jádro města ukrývá několik zákoutí, kde se můžeme setkat s výraznými pozůstatky
kdysi slavného téměř nedobytného městského opevnění. Jen se pořádně rozhlédnout. Zděné
opevnění Plzně je doloženo k roku 1322. Hlavní hradební zeď byla dokončena asi v první
třetině 14. století. V letech 1427, 1431 a 1433-34 husité marně obléhali dvojité zdi,
obklopené vodním příkopem napájeným z Radbuzy. Město bylo prve dobyto až roku 1618
stavovským vojskem Arnošta Mansfelda. Bourání opevnění začalo roku 1795, v 19. století
purkmistr Martin Kopecký (1828-1850) rozhodl hradby zbourat úplně. Na uvolněném
prostranství se zřídily povětšinou sady. Nejviditelnějším pozůstatkem starých hradeb je asi 40
metrů dlouhá zachovaná část s několika střílnami na východní straně centra, nedaleko
masných krámů z 13. století. Za povšimnutí především úsek starých městských hradeb délky
asi 27 metrů za Pivovarským muzeem. Za parkánovou zdí ze 17. století s obloukovou římsou
leží asi 8 metrů široký parkán, přístupný novodobým schodištěm a nad ním se tyčí úsek
středověké městské hradby do výše asi 7 metrů. V podzemí budovy Západočeského muzea se
pak ukrývají zpřístupněné základy půlkruhové bašty. Dochovala se nám i tzv. Branka,
původně průjezdní věž před předbraním již zbořené Litické brány. V průjezdu brány se
zachovaným původním gotickým lomeným obloukem je zachován velký prostor, sloužící
zřejmě k bezpečnostním účelům. Průjezd slouží zároveň i jako expozice malého lapidária.
Novější a jediný zachovaný úsek plzeňské pevnosti se dnes nalézá nad vodami umělého
jezírka v prostoru tzv. Mlýnské strouhy. Jde o zachovaný barokní bastion z let 1645 – 1650.

pondělí, 30 duben 2018 09:17

Lázně a wellness

Konstantinovy Lázně
V roce 1809 si objednal Konstantin kníže Löwenstein u lékařského zakladatele Mariánských
Lázní J. J. Nehra dobrozdání o zdejších kyselkách a ten je doporučil k lázeňským účelům. Řeč
je o Konstantinových Lázních, kde následně obec postavila první lázeňskou budovu s 22
pokoji, jídelnou a 5 koupelnovými kabinami v roce 1812. V roce 1835 ji získává kníže
Löwenstein, který zde vybudoval první kolonádu, park a podchytil další prameny. V roce
1870 získává lázně plzeňská obchodní společnost dr. F. Pankratze. V letech 1873 - 1875
vznikla další lázeňská budova a byla modernizována kolonáda. V roce 1895 mohli lázeňští
hosté využít železité prameny a koupelovou kůru. Léčila se zde dna, revmatizmus, ischias,
otoky kloubů, chudokrevnost, obrny, ženské nemoci a žaludeční potíže. Rozvoj lázní přineslo
i připojení na železniční trať v roce 1901, což vedlo k vybudování dalších lázeňských
zařízení. O dva roky později, v tomto zlatém čase lázní, získávají dokonce Konstantinovy
Lázně zlatou medaili na mezinárodní lázeňské výstavě ve Vídni. V roce 1920 je zde uváděno
sedm kyselek a obdobná léčba jako před čtvrt stoletím. V roce 1928 přibyla i elektroterapie a
masáže. V roce 1931 jsou prezentovány lázně jako uznávané na nemoci srdce a dnešní
lázeňský dům Prusík měl 120 moderních pokojů. Jako jedny z mála lázní v Plzeňském kraji
Konstantinovy Lázně po druhé světové válce nezanikly a smutný osud je nečekal ani po roce
1948. Od roku 1956 byly spravovány z Mariánských Lázní a od roku 1992 jsou majetkem
akciové společnosti Konstantinovy Lázně. Hlavním objektem lázní je tzv. Prusíkův ústav a
hlavní léčebná voda z Prusíkova pramene. K dispozici je dalších 8 lázeňských domů a
penzionů. Od roku 2010 je k dispozici i Wellness centrum Konstantin.


Prusíkův pramen
Konstantinovy Lázně
V minulosti jsou v lázních uváděny původní pitné prameny - Skalní, Františkův, Žofiin,
Giselin a Karlův. Dnes jsou tyto prameny jímány v jediném vývěvu zvaném Prusíkův pramen,
který se nachází uprostřed lázeňského parku nedaleko lázeňského domu, jenž je taktéž
pojmenován po významném českém kardiologovi a příznivci zdejších lázní MUDr. Bohumilu
Prusíkovi. V roce 1967 byl do podloží, z něhož prameny původní prameny vyvěraly, proražen
40 metrů hluboký vrt. Prusíkův pramen tak dnes obsahuje vodu všech původních pramenů.
Starý pavilon tohoto pramene byl v roce 1970 byla zbourán a o dva roky později jej nahradil
nový moderní prosklený objekt. Vedle pramene je do svahu zapuštěn samotný vrt, z kterého
je voda jímána. Prusíkův pramen můžeme ale ochutnat i v nedalekém malebnějším malém a
starším pavilonu neseném sloupy a stojícím přímo před lázeňským domem. A na závěr ještě
jedna zajímavost. V prameni je vůbec největší obsah volného oxidu uhličitého v České
republice (3638,0 mg/l).

 

Lázeňský dům Prusík
Konstantinovy Lázně
Prusík je hlavním a největším lázeňským a léčebným domem s řadou pokojů, včetně
luxusních apartmánů. Uprostřed parku s vývěvy Prusíkova pramene tvoří lázeňské centrum
Konstantinových lázní. Je zde k dispozici hlavní balneo provoz lázní se solnou jeskyní.

Wellness centrum Konstantin

Konstantinovy Lázně

 

Wellness centrum se nachází přímo uprostřed lázeňského parku při lázeňském domu Prusík.
Nabízí svým hostům moderní komplex pro odpočinek a relaxaci - relaxační bazén s příjemně
vyhřátou vodou, vířivky, Kneippovy chodníčky, aroma saunu, finskou saunu, parní lázeň,
kavárnu s občerstvením, klidovou zónu pro odpočinek a špičkově vybavené fitness centrum.
Návštěvník ocení i nepřebernou nabídku masáží a zábalů.


Spa Boutique Hotel Löwenstein
Konstantinovy Lázně
Hotel má bohatou historii již od roku 1898. kromě klasického belnea a lékažské péče
poskytuje i wellness procedury. Zaujme bylinná lázeň z bylin regionu. Dále jsou v nabídce
masáže, rehabilitační cvičení, plynové injekce, suché uhličité koupele, lymfodrenáže či
oxygenoterapie.

 

-- -
Alfrédov golf & wellness resort
Alfrédov
Wellness hotel se nachází ve zrekonstruovaném dvoře s barokním zámečkem uprostřed
nádherné přírody. Součástí je golfový resort a je možné zajistit i lov v přilehlých honitbách.
Služby hostům pak doplňuje i wellness centrum. K dispozici je finská a parní sauna,
infrakabina, whirpool nebo vertikální solárium. Poskytována je i řada profesionálních masáží
a možnost návštěvy nového fitness centra.


Hotel Annín
Annín
V okolí šumavského Hotelu Annín čeká neporušená příroda Kašperských hor, čistá řeka
Otava a lesy. Hotelové wellness centrum nabízí vnitřní bazén a vířivku, privátní finskou
saunu, parní saunu a také širokou nabídku masáží.


Darovanský dvůr
Darová
Resort Darovanský dvůr je renomovaný wellness hotel ve venkovském prostředí nedaleko
Plzně. V areálu se nachází velký golfový prostor s několika golfovými hřišti a také luxusní
wellness centrum v antickém stylu. Nabídka je opravdu pestrá – římská pára, bylinkové a
solní inhalace, sauna, frigidárium, letní déšť, ledová studna, whirpool, meditace pod noční
oblohou, thepidarium, ale i třeba exotická turecká lázeň.
Horský hotel Sádek
Díly
Hotel se nachází v krásném prostředí na hranici chráněné krajinné oblasti Český les, v samém
srdci historického Horního Chodska. Jeho součástí je wellness centrum, které nabízí
perličkové koupele, podvodní masáže, rašelinové zábaly, aloe vera zábaly se skořicí,
infrasaunu a solárium. K dispozici jsou oddělené relaxační části.


Aquapark Horažďovice
Horažďovice
Aqapark nabízí řadu vodních atrakcí pro malé i velké, samozřejmě včetně perličkové lázně či
masážních lůžek. Jeho součástí je ale i saunový svět (parní lázeň, sauna, infrasauna),
oddychová zóna, fitcentrum a horolezecká stěna.

 

Hotel Zámek Hrádek
Hrádek
Zámecký hotel u Sušice na Šumavě nabízí romantické ubytování v historickém duchu
v bývalém barokním zámku a jeho upraveném okolí. Zámecké wellness zaujme především
svým bazénem, součástí je i saunový svět se čtyřmi druhy saun (finská, infrasauna, vonná
pára, pára s mořským klima). Pestrá je i nabídka masáží, koupelí, zábalů a celotělních rituálů.


Lázeňský dům Chudenice
Chudenice
Rodinné lázně jsou zaměřené na domácí atmosféru pobytu s maximálním počtem 10 osob.
Procedury obsahují balneoterapii, lymfodrenáž či aromaterapeutické masáže.


Parkhotel – Šumavské bylinné lázně
Kašperské Hory
Lázeňský Parkhotel v anglickém stylu je v programu Adults Only. Naprosto jedinečný a
unikátní projekt v České republice představují zdejší Šumavské bylinné lázně. Přímo v hotelu
je skalní jeskyně, která se využívá na speleoterapii. Přímo v lázních pramení pramen sv.
Barbory, využívaný v některých procedurách. Moderní balneo provoz je zcela orientován na
bylinné procedury včetně koupelí, bylinné páry, zábalů a masáží. Host si může vybrat z pěti
druhů bylinných koupelí a tří směsí připravovaných pro tradiční šumavskou bylinnou parní
lázeň. Veškeré produkty, které se v lázních používají, jsou z čistého prostředí Šumavy.
Součástí lázní je stylový relaxační bazén určený pouze pro hosty. V roce 2016 byla v
energetickém parku otevřena meditační cesta s menhiry z různých částí Šumavy.


Centrum vodní zábavy Kdyně
Kdyně
K využití návštěvníků je velký bazén s oddělenou částí, kde je řada vodních atrakcí, včetně
masážních trysek a perličkových lůžek. Wellness provozy nabízí osmanskou parní lázeň,
finskou saunu, infra kabinu a ohlazování obstarává přívalový déšť a tropický déšť. Vše
doplňuje odpočívárna.


Wellness hotel Centrál
Klatovy
Hotel se nachází v poklidné lokalitě nedaleko historického jádra města. Pro veřejnost i
hotelové hosty ke k dispozici wellness centrum. Velkým lákadlem je vnější vyhřívaný
relaxační bazén se slanou vodou, vodopádem a dětským brouzdalištěm a vnitřní relaxační
bazén se slanou vodou. Návštěvník může využít solnou saunu, finskou saunu, multifunkční
vířivou vanu, sluneční louku. Nabízena je hydroterapie, termoterapie, masáže, zábaly,
lymfatické masáže, formování postavy, detoxikace organismu, reflexní terapie, atd.


Sportpenzion Pohoda
Letkov
Sportpenzion je moderní ubytovací a sportovní centrum s možností pořádání společenských
akcí. Celý areál nabízí sportovní aktivity různých druhů – tenis, fotbal, beach vojebal, fitness,
indoor cycling atd. Kromě toho provozuje i vlastní wellness centrum, vybavené saunou,
párou, vířivkou i rehabilitací.


Holiday Park Mlázovy
Mlázovy

 

Zámecký penzion s anglickým parkem a přírodním koupalištěm nabízí ubytování v luxusním
wellness apartmánu s hydromasážní vanou.


Hotel Panorama
Plzeň
Součástí služeb klidného rodinného hotelu na okraji Plzně je i moderní wellness centrum
otevřené pro hotelové i nehotelové hosty. Do jeho vybavení patří parní kabina, finská sauna,
wellness vany a samozřejmě i odpočinkový prostor pod hvězdnou oblohou.


Hotel U Pramenů
Plzeň
Nedaleko historického jádra města se v překvapivě klidném prostředí nachází hotel U
Pramenů. Ubytování si také můžete zpříjemnit finskou saunou a hydromasážní bylinnou
koupelí.


Wellness Slovany
Plzeň
Privátní relaxační centrum v Plzni. V atraktivním designovém interiéru na vás čeká
kombinovaná sauna, vířivka s přelivem, relaxační lůžko a další vybavení, jako například
minibar.


Penzion U gigantu
Plzeň
Penzion nabízí různé druhy ubytování včetně čtyřhvězdičkového moderního wellness
penzionu. K dispozici jsou dvě soukromé finské sauny, sauna s vlastní vířivkou, soukromá
infrasauna, vířivka a masážní vana. Vše je k dispozici i pro veřejnost.


Parkhotel Congress Center
Plzeň
Hotel se nachází v Borském parku a má vynikající dostupnost do centra města. Pořádá
kongresy, recepce, rauty a poskytujeme prostory pro školení. Pro aktivní odpočinek jsou
k dispozici tři tenisové kurty, venkovní bazén či fitness. Hotelové wellness centrum má
k dispozici finskou saunu. Široký výběr masáží je nabízen nejen pro hotelové hosty.


Antické a egyptské lázně Relax
Plzeň
Lázeňský komplex v egyptském a antickém stylu se nalézá v ojedinělé lokalitě v památkově
chráněné Bolevecké návsi. Nabízí saunu s colorterapií, páru s vonnými esencemi, masáže v
hydromasážní vaně a relaxaci v solné sauně. Lze využít též bazén se slanou vodou. Součástí
areálu je i kavárna a čajovna.
Wellness komplex Salon 3D
Plzeň
Komplex pro zdraví, krásu a relaxaci v lázeňském stylu v Plzni, je zaměřen na celkovou
regeneraci. Vyzdvihuje i pohybové aktivity či péči o zevnějšek. Součástí relaxace je vířivá
vana s duhovou terapií, finská sauna s aromaterapií a možnost masáží. Součástí je i útulná
kavárna.
Vienna House Easy Pilsen
Plzeň

 

Designový hotel se nalézá ve vynikající poloze v blízkosti centra města přímo naproti
plzeňskému pivovaru. Hotelový fitness a wellness klub nabízí prostorný fitness kardiozónu s
plazmovými obrazovkami, saunu, parní lázeň nebo je možné si dopřát masáž. Nabízeno je
také „fit“ občerstvení.


Avalon Wellness
Plzeň
Wellness je součástí Avalon Business Centra nedaleko od středu města. Ve veřejné zóně je
nabízena relaxace s infra solnou saunou, finskou saunou, aroma saunou, parní saunou a
whirlpoolem. Wellness obsahuje i luxusní soukromou zónu. Samozřejmostí je i řada
masážních procedur a možnost občerstvení v kavárně.


Wellness Koterovská 29 & Studio P. V.
Plzeň
Wellness s nejdelší historií v Plzni nabízí saunu, whirlpool a bazén. Nabízena je i celá řada
masáží, lymfodrenáže, baňkování či zábaly.


Wellness club Plzeň
Plzeň
Privátní wellness laděný v antickém duchu se nachází v Plzni – Bolevci. Je možné využít
bazén s protiproudem, vířivou vanu a saunu. K dispozici je i bar.


Bazén Slovany
Plzeň
Plavecký areál Plzeň - Slovany se skládá z vnitřního bazénu, vodních atrakcí (včetně
relaxačního bazénu). V létě je otevřena venkovní část s vyhřívaným bazénem a dětským
brouzdalištěm. Pro relaxaci slouží velká sauna, parní komora a relaxační zóna s možností
občerstvení.


Přimdská sportoviště
Přimda
Součásti přívětivého městského areálu s bazénem je také sauna a fitness.


Plavecký areál Rokycany
Rokycany
Bazén Rokycany nabízí svým návštěvníkům krytý bazénu, včetně relaxačních atrakcí.
Zajímavostí je velmi pěkné venkovní historické koupaliště z let 1933 až 1934. V areálu je
dispozici finská sauna.


Hotely Srní
Srní
Přímo v srdci šumavského národního parku se nachází areál hotelů Srní. Jako jediný hotel v
republice má klasický krytý plavecký bazén o rozměrech 25 x 12,5 m a vlastní víceúčelovou
sportovní halu od tenisu, přes košíkovou až po florbal. K relaxaci slouží i sauna a pára.


Hotel Pekárna
Sušice
Rodinný hotel Pekárna nedaleko historického jádra města disponuje squashovou halou. Po
sportovním vyžití nebo jen tak pro relaxaci je možné využít infrasaunu či finskou saunu.

 

 

Relaxklub
Třemošná

Útulné wellness a relaxační centrum v blízkosti Plzně má i možnost vlastního ubytování. K
dispozici je hydromasážní vířivka a finská sauna. Provádějí zde medové, čokoládové i aroma
masáže, manuální lymfatické, rekondiční a sportovní masáže i masáže lávovými kameny.


Chateau hotel Zbiroh
Zbiroh

Zámek Zbiroh se nachází v malebné krajině křivoklátských lesů. Jedná se zřejmě o první
šlechtický hrad v Čechách, zmiňovaný v kronikách již od konce 12. století. Ubytování je
možné od zámeckých pokojů až po luxusní apartmány. V zámeckém parku je připravena řada
zábavných a sportovních atrakcí a samozřejmostí je privátní wellness s krytým bazénem,
hydromasážním whirlpoolem, saunou, párou a soláriem.


Hotel SPORT Zruč
Zruč-Senec
Hotel je součástí moderního sportovního areálu na okraji obce Zruč-Senec v klidné lesnaté
oblasti pouze 7 km od centra Plzně. Pro hotelové hosty i veřejnost je k dispozici relaxační
centrum s fitness, saunou a whirlpoolem. Samozřejmostí je klasická a sportovní masáž.


Orea Resort Horizont
Železná Ruda
Resort se nachází na jižním svahu vrchu Pancíř v nadmořské výšce 1100 m n. m. v chráněné
krajinné oblasti Šumava. Hotel je jediný na Železnorudsku vybaven bazénem (s
protiproudem). V nabídce dalšího vybavení hotelového Pool & Fitness centra je whirlpool,
masážní vodní chodník, sauna, římskými vonné lázně, solárium, relaxační místnost a fitness
centrum.


Hotel Belveder
Železná Ruda
Horský hotel Belveder nabízí řadu sportovních aktivit, včetně venkovního bazénu.
Specialitou je vlastní pivovar. Pro zpestření pobytu je dispozici wellness se solnou jeskyní,
hydromasážní vanou s infrasaunou, pára s finskou saunou a možnost využít služeb maséra.

pondělí, 30 duben 2018 09:08

FILMOVÁ TURISTIKA V PLZEŇSKÉM KRAJI

Kampaň Filmová turistika v Plzeňském kraji (PK) představuje komplexní projekt
zaměřený na propojení filmu a marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu
Krajského úřadu Plzeňského kraje, který je zaměřen na propagaci regionu
prostřednictvím filmu, využití filmových míst k propagaci regionu a využití tématu
filmové turistiky v rámci ostatních aktivit.

Na webovém portálu je umístěna interaktivní hra „Znáte Plzeňský kraj“ s variantou
zaměřenou na filmovou turistiku „Filmová místa v Plzeňském kraji?“. Základní verze
hry se zaměřuje na všechny turistické cíle v PK. Od prosince 2015 je spuštěna
webová stránka pro prezentaci filmových míst v PK www.filmovamista-pk.cz, kde
jsou prezentována nejen filmová místa, ale i filmové turistické balíčky – tj. speciálně
navržené trasy, které kombinují filmová místa a turistické cíle.

V rámci projektu Marketingová podpora značky Západočeské baroko byla v roce
2017 natočena celkem 4 videa s barokní tématikou, tj. 2 díly pořadu ve stylu
„cyklotoulek“ Za barokem na kole, krátký film Karáskovo štěstí a image spot
Plzeňského kraje prezentující nejen barokní turistické cíle. Všechna tato videa budou
prezentována veřejnosti na Letním barokním festivalu 2018.

 

Video trasa Po stopách Policie Modrava – pěší –
http://www.turistika.cz/trasy/video/rewrite/po-stopach- policie-modrava- i-pesi- okruh
Video trasa Po stopách Policie Modrava – cyklo –
http://www.turistika.cz/trasy/video/rewrite/po-stopach- policie-modrava- ii-okruh- pro-
cyklisty
Po stopách Policie Modrava – Horská synagoga -
https://www.youtube.com/watch?v=WeST27oO8ag
Po stopách Policie Modrava – Hauswaldská kaple -
https://www.youtube.com/watch?v=5vICQVobXzI
+ další Tomáš Vacín
https://www.youtube.com/watch?v=XQlNl-71PQw
https://www.youtube.com/watch?v=hi9MmI3RSyw
https://www.youtube.com/watch?v=t6ZY13aAUVk
https://www.youtube.com/watch?v=3m9fS8_RWwE
ITEP 2015 - https://www.youtube.com/watch?v=4k2jZhthl-4
Hra Znáte Plzeňský kraj - http://slepamapa.plzensky-kraj.cz/

úterý, 06 únor 2018 19:00

Mapa minipivovarů

středa, 06 prosinec 2017 17:28

Pivovar Raven, Plzeň

Pivovar sídlí v starším zrekonstruovaném domě na hlavní třídě v Bolevci. V industriálně laděném interiéru restaurace je možné ochutnat unikátní nabídku piv. Vedle klasické české jedenáctky se na celkem sedmi pípách točí speciální a experimentální piva, na kterých je portfolio pivovaru založeno. Proslulé jsou zvláště tzv. „české kyseláče“. Další piva z bohatého sortimentu pivovaru je možné ochutnat v lahvové podobě.

 

středa, 06 prosinec 2017 17:27

Pivovar Belveder, Železná Ruda

V minipivovaru železnorudského hotelu Belveder se od roku 2007 vaří nepasterizovaná a nefiltrovaná piva, mimo jiné jedenáctka Belveder či oblíbené medové pivo Pašerák. V blízkém hotelu Grádl je malá pivovarská expozice.

středa, 06 prosinec 2017 17:27

Pivovar Radouš, Šťáhlavy

Jméno pivovaru připomíná pověst o rytíři z blízkého hradu Radyně. Přicházejí v něm na svět nepasterizovaná a nefiltrovaná piva s originálními názvy i chutěmi. Zdejší moštárna produkuje i vlastní cider. Sortiment je možné ochutnat přímo při letním posezení v pivovaru nebo ve vlastním Pivním a cider klubu ve Starém Plzenci či v Pivovaru v Druztové.

Strana 1 z 5