• Facebook
  • Instagram

Plzeňský kraj - turistů ráj

lupa

Západočeská galerie v Plzni

Západočeská galerie v Plzni

Západočeská galerie v Plzni je nejvýznamnější galerijní institucí Plzeňského kraje. Toto prestižní postavení vyplývá nejen z rozsahu a kvality sbírek, ale také z náročně profilovaného výstavního programu a kvalitního odborného zázemí. 

Svou odbornou a vydavatelskou činností je galerie nezastupitelnou institucí v regionu a významným partnerem prestižních vědeckých institucí v ČR.

Sbírky

Sbírky Západočeské galerie pokrývají historické období od 14. století po současnost a vedle jednotlivých špičkových děl obsahují mimořádně kvalitní soubory umění 19. století, umění přelomu století a české moderny, zahrnující zvláště hodnotnou sbírku kubismu. Galerie vlastní díla, která patří ke zlatému fondu dějin českého výtvarného umění, jsou reprodukována v nejvýznamnějších monografiích a není možno je vynechat v žádné syntetické přehledové práci k tématu. Nenahraditelný význam v rámci regionu, ale rovněž v kontextu českého umění, má profilový soubor regionálního umění 19. a 20. století. Tyto sbírkové kolekce jsou dále systematicky doplňovány a dotvářeny novými akvizicemi. V r. 2009 se sbírkový fond galerie rozšířil o sbírku architektury, Západočeská galerie v Plzni se tak ujala činnosti, kterou v Plzeňském kraji dosud neplnila žádná veřejná instituce. Soustavný odborný zájem o architektonické dědictví, publikační a popularizační činnost v této oblasti má mj. předejít nevratným ztrátám historicky a často také umělecky cenné architektonické a urbanistické dokumentace.

Klíčovým cílem Západočeské galerie v Plzni je dosáhnout veřejného zpřístupnění cenných sbírek v prostředí odpovídajícím svou architektonickou kvalitou, vybavením a službami veřejnosti standardům muzea umění 21. století. Galerie se tak snaží napravit stav, kvůli němuž nemá možnost plnit svoji základní a přirozenou funkci špičkové sbírkové a odborné instituce v regionu.

Výstavní program

Úkolem moderní galerie je mj. seznamovat veřejnost s tím, jaké impulsy a podněty z prostoru kulturního života ovlivnily vývoj výtvarného umění. Galerie jako klíčová regionální instituce souhrnně mapuje umělecké dění dané oblasti a na základě odborného zpracování poukazuje na souvislosti s hlavním vývojovým proudem dějin umění. Výstavní program Západočeské galerie vychází ze současných požadavků kladených na instituce tohoto typu a jejich úlohu v regionu. Je proto strukturovaný podle významu jednotlivých výstavních projektů na (1.) projekty evropského či středoevropského významu, (2.) projekty celorepublikového významu a (3.) projekty nadregionálního nebo regionálního významu.

Výstavní projekt evropského či středoevropského významu představuje stěžejní galerijní počin v rámci daného období. Jeho základním parametrem je skutečnost, že vstupuje do kontextu evropského dějepisu umění z hlediska svého významu a kvality. To znamená, že představovaným tématem či autorem se zabývá zahraniční odborná literatura, dané problematice byla věnována pozornost v rámci výstavních programů prestižních zahraničních či českých galerijních institucí a členové autorského týmu patří mezi uznávané odborníky. Projekt vzniká na základě dlouholetého badatelského výzkumu a propojuje přinejmenším dvě špičková odborná pracoviště.

Výstavní projekt celorepublikového významu představuje významný galerijní počin. Jeho základním parametrem je to, aby autor nebo téma byli reflektováni a zasazováni do kontextu dějin českého výtvarného umění prostřednictvím monografických nebo syntetických prací. Členové autorského týmu mají vysoký odborný kredit. Zápůjčky jsou vybrány tak, aby představily daného autora, příp. téma v plném rozsahu, které umožní jeho adekvátní odborné zhodnocení.

Výstavní projekt nadregionálního nebo regionálního významu představuje důležitý galerijní počin, který nemá z odborného hlediska celorepublikový rozměr, ale téma, autor či část jeho díla významem přesto přesahují oblast Plzeňského kraje. Autorský tým je sestavován na základě odborných profilů a zkušeností autorů. Regionální význam projektu podtrhuje skutečnost, že má hlavní relevanci pro obyvatele Plzně a Plzeňského kraje a napomáhá odbornému zhodnocení výtvarného života regionu. Přispívá tak k soustavnému zájmu o svébytnou místní tradici a jejímu zpřístupnění domácí laické veřejnosti. Výstavní program galerie počítá s uspořádáním alespoň jedné významné výstavy se vztahem k regionu ročně.

Cílem výstavního programu galerie je přispět k vytváření kulturní identity města a regionu, vytvářet si znalé publikum s kultivovaným vkusem a napomáhat rozvíjení kulturní turistiky jako motivu k návštěvě města a Plzeňského kraje.

Více na: http://www.zpc-galerie.cz/